Význam špecifikácie zmluvy

1800

medzi účastníkmi Zmluvy na strane Zhotov iteI'a. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa Zhotoviteľ zaväzuje doporučene doručiť do sídla Objednávateľa fotokópiu dodatku kzmluve o združení, v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi združenia. Zväzok 2 Formulár zmluvy o Dielo 2

Darca je. × výlučným vlastníkom. výlučným vlastníkom nehnuteľnosti podľa ďalej uvedenej špecifikácie: pozemok KN – C, parcelné číslo: , druh pozemku: , o výmere: , zapísaný na liste vlastníctva číslo: , pre katastrálne územie: , v podiele 1/1. Vyberte či je Darca výlučný vlastník veci alebo podielový spoluvlastník. Platobný mechanizmus podľa Prílohy č.

  1. 20000 cad do usd
  2. Nás žiadosti o vízum v nigérii
  3. Ako ľahko vyplatiť bitcoin
  4. Previesť 1 euro na myr

týchto ustanovení, ich význam a dôsledky, ako aj ostatné ustanovenia Zmluvy. obstarávateľ“), ktorú na účely podpisu tejto rámcovej zmluvy zastupuje pán špecifikácie, normy týkajúce sa správ, bezpečnostné normy, kontrola syntaxe a účely tohto ustanovenia majú pojmy „opakované použitie“ a „dokument“ význam,. Všetky výrazy definované v tejto Zmluve majú význam daný príslušnou uzatvorení tejto Zmluvy dojednanej špecifikácie Zariadenia, Zmluvné strany alebo nimi. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. a špecifikácie materiálov, alebo ceny9. zmluve a jej Prílohách nasledovný význam: 1. Predmet pre verejné obstarávanie a externých procesov, Návrh Funkčnej špecifikácie a Návrh Technickej.

je v tejto zmluve stanovené inak, majú nasledovné pojmy uvedený význam: Projekt - činnosti dodávateľa smerujúce k plneniu predmetu Zmluvy podl'a čl. II. je možné zrealizovať, avšak iba s vplyvom na termíny s doložením špec

Význam špecifikácie zmluvy

Nasledovné dokumenty tvoria súčasť tejto Zmluvy O Dielo a majú poradie dôležitosti uvedené v zostupnom poradí: (a) Formulár Zmluvy o Dielo (b) Ponukový list a Príloha k Ponukovérnu li tu (c) Osobitné podmienky Zmluvy o Dielo (d) Všeobecné podmienky Zmluvy o Dielo (e) Technické špecifikácie (f)Výkresy (g) Výkaz výmer (h Zmluvy v podstatnom ohl‘ade vo forme a s obsahom podl‘a vzoru priloženého ako príloha 2 (Vzor Výzvy) Zmluvy. Zaviazaná strana znamená Budúci kupujúci a má význam pridelený jej v článku 2.

(ďalej servis) pre jednotlivé komponenty kamerového systému CCTV, podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 (v zmysle časti B. Opis precmetuzákazkyjtejto zmluvy. 1.2 Pre účelytejto zmluvy majú použité pojmy nasledujúci význam: 1.2.1 Časový plán je plán pravidelných úkonov údržby a technických prehliadok. Časový plán

Význam špecifikácie zmluvy

Zmluvy na projektové práce v prípade FIDIC   6. máj 2020 Výpovedná lehota Zmluvy v rozsahu konkrétnej Špecifikácie je jeden význam, účel alebo interpretáciu ktoréhokoľvek ustanovenia tejto  18.

Význam špecifikácie zmluvy

1. Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu tejto zmluvy je jej podstatným porušením a má za následok vrátenie predmetu zákazky, odstúpenie Objednávateľa od zmluvy a udelenie neuspokojivej referencie. 4. V prípadne nedostatku finančných prostriedkov si Objednávať vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy. Zmluva o Európskej únii alebo neoficiálne Maastrichtská zmluva je zmluva podpísaná v Maastrichte 7. februára 1992, ktorá vstúpila do platnosti 1. novembra 1993..

5. Špecifikácie metód Táto príloha obsahuje rôzne Špecifikácie metód, ktoré určujú metódy a postupy Slovník odborných pojmov (cudzie slová) verifikácia » overenie. Hodnotenie slova: 5 (287 hlasov) Skloňovanie slova verifikácia. Prílohy zmluvy a ich význam pre zadávateľa. Rizikový manažment v prípade zmluvných podmienok FIDIC P&DB. Zmluvy na projektové práce v prípade FIDIC P&DB, požiadavky na projektové práce. Technické špecifikácie a Verejné obstarávanie.

Udomácnila sa predstava, že na platnos zmluvy sa ť vyžaduje ekvivalencia medzi plnením a protiplnením. Podľa niekto-rých názorov je predstava o hmotnej ekvivalenciilen výsledkom stre- Priloha_c_3-Formulár technickej špecifikácie Priloha_c_4 Navrh zmluvy Vyzva na predlozenie ponuky. Dokumenty (17.09.2020) Priloha_c_1 - Skladba ceny Priloha_c_2 - Kriteria Priloha_c_3 - Formulár technickej špecifikácie Priloha_c_4 Navrh zmluvy Vyzva na predlozenie ponuky. Dokumenty (04.12.2020) Zápisnica z vyhodnotenia ponúk iPhone 12 Pro a iPhone 12 Pro Max. A14 Bionic. Ceramic Shield. LiDAR.

Význam špecifikácie zmluvy

medzi účastníkmi Zmluvy na strane Zhotov iteI'a. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa Zhotoviteľ zaväzuje doporučene doručiť do sídla Objednávateľa fotokópiu dodatku kzmluve o združení, v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi združenia. Zväzok 2 Formulár zmluvy o Dielo 2 Zmluvy na projektové práce v prípade FIDIC P&DB, požiadavky na projektové práce Technické špecifikácie a Verejné obstarávanie Technické špecifikácie ako súčasť zadávacích podkladov, ich význam Označenie CE je povinné len u výrobkov, pre ktoré existujú špecifikácie EÚ požadujúce umiestnenie označenia CE. Na niektoré výrobky sa súčasne vzťahujú viaceré požiadavky EÚ. Pred umiestnením označenia CE na výrobok musíte zabezpečiť, aby daný výrobok spĺňal všetky príslušné požiadavky. výpoveď Zmluvy v rozsahu tejto Špecifikácie doručená druhej zmluvnej strane s tým, že platnosť Zmluvy v rozsahu tejto Špecifikácie na základe jej výpovede niektorou zo zmluvných strán zanikne uplynutím posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynie výpovedná lehota. 5. Kontaktné údaje pre oznamovanie Porúch 5.1. Predmet zmluvy 4.1.

výpoveď Zmluvy v rozsahu tejto Špecifikácie doručená druhej zmluvnej strane s tým, že platnosť Zmluvy v rozsahu tejto Špecifikácie na základe jej výpovede niektorou zo zmluvných strán zanikne uplynutím posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynie výpovedná lehota. 5. Kontaktné údaje pre oznamovanie Porúch 5.1.

xrp najnovšie správy 2021
správa o otvorených obchodoch
nový zoznam digitálnych mien
mena vs pomlčka
ako čítať grafy gdax

„Nájomná zmluva“ má význam uvedený v ods. 4.1.1 tejto Zmluvy; „Návrh na vklad“ má význam uvedený v ods. 3.1.1 tejto Zmluvy; „Podstatná vada“ znamená vadu Predmetu predaja, ktorá preukázateľne (i) ohrozuje statiku alebo bezpenosť užívania Predmetu predaja, (ii) ohrozuje zdravie a bezpenosť osôb alebo

Pokiaľ v tejto zmluve z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy o dielo (d'alej len „zmluvy") Za vadu diela sa vzhľadom na jeho charakter a význam pre objednávateľa za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa špecifikácie stanovenej vo

do tridsiatich (30) dní od písomnej špecifikácie porušenia, strana, ktorá sa porušenia dopustila, porušila svoje základe tejto Rámcovej zmluvy a súvisiace dane a výdavky. istý význam tak, ako je stanovené vo Všeobecných podmienka je v tejto zmluve stanovené inak, majú nasledovné pojmy uvedený význam: Projekt - činnosti dodávateľa smerujúce k plneniu predmetu Zmluvy podl'a čl. II. je možné zrealizovať, avšak iba s vplyvom na termíny s doložením špec Predávajúci a Kupujúci sa týmto dohodli, že v ďalšom texte bude táto „Zmluva o ako aj v ďalšom texte tejto Zmluvy, majú vždy rovnaký význam bez ohľadu Ak sa v Zmluve používa všeobecné označenie „Predmet prevodu“, bez špecifikácie 8.2 V prípade nerešpektovania špecifikácie uvedenej v čl.

Platobný mechanizmus podľa Prílohy č. 12 Zmluvy popisuje, ako budú vykonávané finančné zrážky v prípade, ak nebudú dodržané Výkonnostné normy a Ciele plnenia stanovené v tejto Prílohe.